یکی از بهترین روش ها با بازدهی بالا برای افزایش ممبر گروه تلگرام چیست؟به جرات میتوان گف این روش از بهترین روش ها دراین زمینه است.ما در مستر کمیلی ب شما پیشنهاد میدهیم ک از روش ارسال تبلیغات به پی وی استفاده کنید بطور مثال شما در زمینه فروش لوازم ارایش گروهی زدین و اعضای یک گروه دیگر ک هم موضوع شماست رو نیاز دارید دراین صورت تیم مستر کمیلی میتواند در زمانی کوتاه ب تمام اعضای مدنظرشما متن تبلیغات راارسال کند.و باعث رونق کار شما شود.با قیمتی ارزان میتوانید کار خود را گسترش دهید

ممبر گروه تلگرام از طریق ارسال به پی وی